Основни подаци

s0004

Пословно име: Јавно Комунално Предузеће Чистоћа,
Нови Сад
Улица и број: Сентандрејски пут 3,
Нови Сад
Матични број: 08066531
ПИБ: 101692087
Шифра делатности: 3811
Назив делатности: Сакупљање отпада који
није опасан