Сертификати

ЈКП“Чистоћа“ Нови Сад је, у настојању да квалитет услуга које пружа корисницима буде
уједначен и константан, одлучила да своје пословање сертификује према захтевима
стандарда утемељеним од стране међународне организације за стандардизацију –  ISO
(International Organisation for Standardization).
Потврду да Предузеће спроводи систем менаџмента квалитетом смо добили 2015.године у
виду сертификата SRPS ISO 9001. Свесни значаја безбедности и здравља на раду наших
запослених, али и корисника услуга, 2015.године пословање Предузећа је усаглашено и са
захтевима стандарда SRPS OHSAS 18001. Пратећи промене на пољу стандардизације у
свету, 2018.године је извршена транзиција и сертификација система менаџмента
безбедношћу и здрављем на раду према захтевима новог стандарда SRPS ISO 45001. Не
занемарујући важност здраве животне средине, Предузеће је имплементирало и систем
менаџмента животном средином у складу са стандардом SRPS ISO 14001.
Водећи се мисијом Предузећа, Интегрисани систем менаџмента је употпуњен системом
менаџмента енергијом и сертификован стандардом SRPS EN ISO 50001. Такође, у циљу
безбедности како пословних тако и информација свих наших заинтересованих страна,
имплементиран је систем менаџмента безбедношћу информација у складу са захтевима
стандарда SRPS ISO/IEC 27001.